Länge leve nyheterna : En kvalitativ studie om äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Studien har för avsikt att undersöka äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier samt hur en interaktionsdesigner kan arbeta proaktivt för delaktighet i samhällsdebatten, när fysisk nyhetsdistribution fasas ut och digital distribution är det som kvarstår. En utgångspunkt i studien är att äldre individer ofta besitter förmågan att använda digitala medier, men har låg motivation. För att utforska mer kring detta används Foggs beteendemodell (2009) och dess tre beståndsdelar för förändring av ett beteende - förmåga, motivation och triggers. Modellen är utformad för att ringa in mönster, attityder och beteenden i digitala miljöer. Datainsamling i studien sker genom strukturerade dagböcker, vilka genomförs som en kvalitativ metod under en längre tidsperiod. Dagböckerna bygger på uppgifter som ska genomföras i den digitala nyhetsaggregatorn Omni (2022). Respondenterna för dagböckerna är sex till antalet och är individer i 60-årsåldern som har en smartphone och tar del av nyheter regelbundet. Resultat från dagböckerna visar att alla tre beståndsdelar i Foggs beteendemodell (2009) är betydande, men att det främst är triggers som är avgörande för en beteendeförändring. Det framkommer även att tidigare erfarenheter, förväntningar samt pragmatiska och hedoniska aspekter har betydelse. Avslutningsvis presenterar studien förslag på hur en interaktionsdesigner kan arbeta för att involvera äldre individer i en digital nyhetsdistribution, för att i en förlängning minska klyftor mellan generationer samt bevara medborgarnas rättigheter att ta del av samhällsinformation. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)