Prototyp för dynamiskt beslutsstöd

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Företaget Nethouse har haft uppdraget att kravställa, utveckla och implementera ett verksamhetssystem åt Sveriges  Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR). Medlemsföretagen i SSR bedriver sotarverksamhet på uppdrag av Sveriges kommuner och är beroende av insamlad data kopplad till deras verksamhet. I det nyutvecklade systemet, som går under namnet Ritz, samlas informationen i en central databas och är tillgänglig för flertalet intressenter med hjälp av ny teknik och modernare lösningar. Systemet är helt webbaserat och körs som en molntjänst, tillgängligt via antingen en webbsida eller som mobilapplikation. Åtkomsten av data baseras på företagsnivå på ”stämplad” data i databasen och för att reglera åtkomsten för företagsanvändare till respektive företags data används rollbaserad åtkomstkontroll. Detta examensarbete har syftat till att utveckla en prototyp till en beslutsstödslösning för dynamisk åtkomst till de datamängder som lagras inom Ritz. Nethouse har efterfrågat en prototyp för en BI-lösning som visar på möjligheter och fördelar för intressenter till Ritz med att implementera en sådan. Då integration och förvaltning är viktiga faktorer för Nethouse har ett krav på prototypen varit att den utvecklats inom Microsofts programvaror, precis som resten av Ritz. Prototypen färdigställdes genom konstruerandet av ett centralt data warehouse enligt Ralph Kimballs metodologier och genom implementation av en OLAP-kub byggd i Microsoft SSAS. Dataöverföringen från datakällorna till beslutsstödslösningens data warehouse skedde genom utvecklandet av en ETL-process i Microsoft SSIS. Den resulterande kuben har främst utformats för att kunna besvara den sortens frågor som länsstyrelser ställer till sotarföretag i kontrollsyfte och stöder förfrågningar mot de två centrala affärsprocesserna sotning och brandskyddskontroll. Dessa förfrågningar kan filtreras på flertalet dimensioner som exempelvis tid, utförare, status och kontrollutfall. Prototypen begränsar även åtkomst till den information som användare har rätt att ta del av genom att koppla samman användare och objekt till geografiska indelningar som kallas distrikt. Denna dynamiska säkerhetslösning ger goda förutsättningar för att kunna hantera förändringar i användarnas behörighet i framtiden. Genom den utvalda lösningen behålls den dynamiska naturen i systemet, då åtkomst till beslutsstödstjänsten kan fås genom flertalet källor som stödjer uppkoppling mot Microsofts multidimensionella beslutsstödslösningar, bland annat Excel och SQL Server Reporting Services.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)