Studie av föryngringsresultat efter luckhuggning i äldre tallskog – inom Jädraås försökspark

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/School for Forest Management

Sammanfattning: Ett problem i Sverige är att få en tillfredsställande återväxt genom naturlig föryngring av tall. Gödsling och friställning har visat sig öka tallarnas kott- och fröproduktion markant samtidigt som luckor i befintliga bestånd ger det mikroklimat som ökar överlevnad och tillväxt. Luckhuggning är en hyggesfri skogsskötselmetod som bygger på att cirkulära luckor med 20 – 50 meters diameter skapas i beståndet och där de kvarvarande träden får stå för återväxten genom att generera frön. För att undersöka vilka faktorer som påverkar återväxten har en studie genomförts i Jädraås försökspark i ett 190-årigt tallbestånd. 40 cirkulära luckor med 20 meter i diameter som skapades 1999 har inventerats. På varje lucka lämnades ett centrumträd. På 20 av luckorna avverkades sedan centrumträdet 2003 med motorsåg medan på de övriga 20 så drogs centrumträdet omkull så att en rotvälta skapades och bar mineral jord exponerades. På hälften av luckorna gödslades samtidigt 100 m² i centrum av luckan. Frågeställningen som ska besvaras är om stubbrytningen och gödslingen har haft någon positiv påverkan på uppslaget av plantor i luckorna. En undersökning gjordes även gällande om det fanns skillnad i plantetablering mellan luckornas nordliga och sydliga delar på grund av skillnad gällande infallande solljus. Resultaten visar att luckor med stubbrytning av centrumträdet gav ca 36 procent fler plantor per ytenhet än luckor där centrumträden har fällts på vanligt vis. Detta sannolikt eftersom bar mineral jord exponeras vilket ökar fröernas grobarhet. Någon signifikant skillnad går inte att se i plantuppslaget mellan beståndskant och centrum, inte heller mellan luckornas nordliga och sydliga delar. Ett undantag är dock försöksledet med ogödslade fällda luckor, där en säkerställd skillnad visar fler tallplantor i luckornas södra del. Beträffande gödslingen så gav inte heller den någon effekt gällande ökat antal plantor i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)