Att leva med yrsel och hur den relaterar till stress och psykisk ohälsa : Att leva med yrsel och hur den relaterar till stress och psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Malin Eriksson; [2009]

Nyckelord: strees; allostasis belastning; yrsel; patienturval;

Sammanfattning:

Att drabbas av yrsel är ett komplext symptom med varierande bakgrundsorsaker. Yrsel utan fysiskt definierbar anledning, tex. Störning på balansorganen, är ofta förknippad med stress och psykisk ohälsa. Föreliggande studie genomfördes i form av sex intervjuer med syftet att undersöka hur det är att leva med yrsel och hur denna är relaterad till stress och psykisk ohälsa. Resultaten indikerade en koppling mellan yrsel, stress och symptom på utmattningssyndrom. Även andra åkommor  har i samband med yrseln framkommit såsom panikångest, depression, agrofobi och social tillbakadragenhet. Resultaten tolkas utifrån både Selyes stressteori GAS (General Adaptation Syndrome) och en teori av McEwen kring allostasisk belastning. Långvarig stress hos deltagarna indikeras som den utlösande faktor till yrseln som också resulterat i ytterligare symptom. Tidigare forskning stöder dessa samband mellan stress, yrsel och andra psykiska åkommor.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)