Transsexuella perspektiv – på kön, könsidentitet och transsexualism

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att studera hur transsexuella personer kan se på och förhålla sig till olika aspekter av kön och könsidentitet. Vi har utfört kvalitativa intervjuer via mail, med individer som identifierar sig som transsexuella eller upplever en inkongruens mellan sitt mentala kön och den biologiska anatomiska kroppen. Vi ämnar därtill även belysa huruvida våra intervjupersoner betraktar kön och könsidentitet som något föränderligt/påverkbart eller oföränderligt/opåverkbart. Våra frågeställningar lyder:  Hur upplever transsexuella personer transsexualism och olika aspekter av kön?  Vad kan transsexuella personer se som föränderligt respektive oföränderligt gällande kön?  Vad kan av intervjupersonerna anses utgöra grunden för en könsidentitet?  Kan en könsidentitet upplevas komplett utan att man kroppsligen har de fysiska könsattribut som förknippas med det upplevda könet? Vi har valt att analysera vår empiri utifrån ett konstruktivistiskt och ett essentialistiskt perspektiv samt olika förhållningssätt kring teoretiska begrepp så som heteronormativitet och könsidentitet. Vi har även använt oss av tidigare forskning och andra källor för att skapa en djupare förståelse för vårt material. Resultaten av vår studie visar på en stor heterogenitet och komplexitet. De intervjuade har beskrivit mycket olika sätt att förhålla sig till våra behandlade aspekter samt teman och det är svårt att finna direkta och entydiga mönster i resultaten. Kön ses växlande som föränderligt och oföränderligt medan könsidentiteten oftast betraktas som fast. Kroppen eller kroppsliga attribut anses inte vara avgörande för könsidentiteten, även om en kropp samstämmig med könsidentiteten bidrar till att lättare kunna passera som det kön man upplever sig vara. Att passera anses ha betydelse för det egna välmåendet och för att man skall trivas bättre i sig själv. Genom vår analys vill vi bredda förståelsen för olika förhållningssätt gentemot kön, könsidentitet, transsexualism och närliggande teman.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)