Djurassisterade aktiviteter i naturen för barn och ungdomar med psykisk ohälsa : en kvalitativ intervjustudie om vårdnadshavares perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett stort folkhälsoproblem. Tidigare forskning visar hälsofrämjande effekter för människan vid samspel med djur och vid naturvistelse. Djurassisterade interventioner (AAI) är ett sätt att nå personer med specifika behov eller i riskgrupp för ohälsa och på så sätt få dem att ta del av djurens och naturens hälsofrämjande egenskaper.  Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur vårdnadshavare uppfattar att livskvaliteten hos deras barn och ungdomar med psykisk ohälsa har påverkats av deltagande i djurassisterade aktiviteter i naturen.  Metod: En kvalitativ intervjustudie med en semistrukturerad intervjuguide genomfördes med sex vårdnadshavare till barn och ungdomar som deltagit i individuella djurassisterade aktiviteter i naturen. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes.  Resultat: Aktiviteten upplevdes som kravlös och öppnade upp för deltagande, ansvarstagande och ökat initiativtagande hos barnen och ungdomarna. Vårdnadshavarna upplevde en positiv påverkan på deras barns situation utifrån olika aspekter såsom stärkt självtillit och en mer meningsfull vardag. Samtliga vårdnadshavare upplevde att aktiviteten hade en direkt positiv påverkan på barnens välmående i anslutning till aktivitetstillfällena, medan upplevelsen av påverkan på det generella välmåendet var mer splittrad.  Slutsats: Studiens fynd tyder på att djurassisterade aktiviteter i naturen utifrån vårdnadshavares perspektiv kan ha en hälsofrämjande påverkan på barn och ungdomars livskvalitet genom ökat välmående, stärkt empowerment och känsla av meningsfullhet. Studien öppnar upp för vidare forskningsmöjligheter angående en koppling mellan AAI och stärkt känsla av sammanhang (KASAM). 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)