"En större uppgift" - En kritisk retorikanalys av den svenska Polisens rekryteringskampanj ”Det finns en större uppgift”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka Polisens rekryteringskommunikation för att utläsa om organisationens rekryteringsproblematik kan ligga i att de värden Polisen förmedlar om sig själva inte går i linje med sin värdegrund.Teori: Identitet, Employer branding, profil och retorik. Metod: Kritisk retorikanalys.Material: Tio filmer, fem bilder och en kampanjhemsida från Polisens rekryteringskampanj ”Det finns en större uppgift”.Resultat: Resultatet visar att Polisen förmedlar en identitet av att vara jämställda och öppna och att den präglas av emotionella värden. Stundtals är identiteten även motstridig. Vidare finns det en samstämmighet mellan Polisens identitet och profil. Resultatet visar att Polisens rekryteringskommunikation till stor del är fördelaktig för dem när den sätts i relation till teorin Employer branding.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)