Patientens upplevelse av livskvalitet efter stroke : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Författare: Maw Shar Myar; Sandra Rosenberg; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstract (sv) Bakgrund: Stroke drabbar runt 30 000 personer varje år och är den andra vanligaste dödsorsaken i Sverige. Tillståndet bidrar till psykiska och fysiska konsekvenser och ger en påverkan på livskvaliteten för de drabbade patienterna och dennes närstående. Syftet: Att beskriva patientens upplevelse av livskvalitet efter stroke. Metod: I denna litteraturstudie har data analyserats med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats då patientens upplevelse och inifrånperspektiv skulle studeras. I analysen ingick 13 artiklar. Resultat: Patientens upplevelse av livskvalitet efter stroke beskrevs i fyra kategorier: Att inte kunna leva som tidigare, Att uppleva begränsningar i sociala sammanhang, Att behöva bli sedd och hörd och få stöd, Att uppleva mental påverkan. Slutsats: Stroke är ett tillstånd som kan bidra till både psykiska och fysiska konsekvenser samt påverkar på livskvaliteten, både för patienten och dennes närstående. Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om hur livet förändras efter stroke, för att hjälpa patienten att må bättre, finna ett meningsfullt liv och möta patientens behov på ett personcentrerat sätt. Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, stroke, livskvalitet, litteraturstudie, omvårdnad, patienter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)