Ett kök kommer lastat En fallstudie på Derome Bygg & Industri med fokus på bygglogistik

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ida Örnqvist; Amanda Wånggren; [2021-06-30]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bygglogistik är ett högaktuellt ämne som ännu är relativt outforskat. Det innefattar olika aktörerssamarbetsförmåga genom hela försörjningskedjan och såväl samarbetet med kunder ochleverantörer som den enskilda organisationens logistikfunktion spelar en betydelsefull roll förföretaget. Här utgör bland annat inköp och lagerhantering viktiga delar i arbetet för en logistiskteffektivare verksamhet.Denna uppsats syftar till att skapa förståelse för den komplexitet som följer av bygglogistik medfokus på inköpskvantiteter, servicenivå, materialflöde och lagerhållning. Studien belyser vikten aven väl fungerande logistikfunktion ur ett tids- och kostnadsperspektiv för att kunna mötakundefterfrågan. Vidare utgör hållbarhet en infallsvinkel till arbetet för att påvisa hur olikaaktiviteter i försörjningskedjan påverkar hållbarhetsarbetet. Inför studien gavs förmånen attsamarbeta med Derome Bygg & Industri och se till deras lagerhantering av köksprodukter frånsamarbetspartnern Marbodal. Givet detta valdes en fallstudie som metodansats där datainsamlingutgörs av både intervjuer och numerisk data. I metodkapitlet redogörs också för olikainfallsvinklar och avgränsningar som gjorts i studien.Genom litteraturstudier har relevant bakgrundsinformation, gemensamt med intervjumaterial ochnumerisk data, givit underlag för att kunna sammanställa, undersöka och analysera hur man kaneftersträva effektivitet samt kostnadsbesparingar inom en verksamhet med bygglogistik. Studienhar skapat förståelse för rådande komplexitet samt att många faktorer och aktörer spelar in. Ianalys framgår att komplexiteten i området är stor och det finns både ekonomiska ochhållbarhetsmässiga förbättringsåtgärder i såväl fallföretaget som byggbranschen i stort.Avslutningsvis i rapporten redogörs för slutsatser. Där framgår vikten av att beakta fler kostnaderän inköps- och materialkostnader inför fastställande av materialflöde och lagernivåer. Vidare lyftsbåde kvalitets- och hållbarhetsperspektivet som områden väl värda att belysa dåförsörjningskedjans olika funktioner påverkar såväl kundupplevelsen som hållbarhetsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)