Kan miljökonsekvenser av djurförsök beskrivas?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Madeleine Liefke; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I samband med att miljöoron växer runt om i världen, ökar incitamenten för att införliva miljöpolicys och miljöprogram inom verksamheter och organisationer, oberoende av hur stora och etablerade de är. Hänsyn för miljön har blivit en viktig del av utformning inom de flesta verksamheter, dels på grund av att lagar och regler har blivit allt mer omfattande, men också för att normerna i samhället har utvecklats i den riktningen. Verksamheten som studerades i denna studie var Lunds universitetssjukhus. Koncept som ”corporate social responsibility”, ”triple bottom line” samt begreppet om ”hållbarhet” har applicerats för att beskriva vikten av miljöaspekten inom verksamheten. Syftet med studien var att undersöka miljökonsekvenserna till följd av försöksdjursverksamhet, samt att sätta dem i nationell kontext. Genom att applicera en systemanalys som angreppsmetod har arbetet, till en början, bestått av en fördjupning av olika miljökonsekvenser till följd av verksamheten. Modeller för systemanalysens samtliga steg har utformats och resultaten redovisats. Därefter har samtliga miljökonsekvenser tagits i beaktande och redovisats i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom miljöaspekter av djurförsök inte är ett välstuderat område, förekom svårigheter med insamling av empiri och läsaren bör vara uppmärksam på studiens avgränsningar. Miljökonsekvenserna av djurförsök innefattar bland annat koldioxidutsläpp, energiåtgång, vattenåtgång, läckage av kemikalier och läkemedel via avlopp och förbränning, kostnader, tid, farligt avfall samt arbetsmiljörisker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)