Patientens upplevelse av bemötande vid akut smärta : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden av patienter med smärta, genom att utvärdera och dokumentera den. Smärtbehandling ska vara individanpassad. Obehandlad smärta kan leda till både fysiska och psykiska konsekvenser för individen. Vid obehandlad akut smärta finns även risk att utveckla långvarig smärta. Syfte: Syftet med studien var att undersöka patientens upplevelse av bemötande vid akut smärta. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med integrerad analys. Resultat: Analysen resulterade i två övergripande kategorier och sex underrubriker. Patienter uttryckte en önskan att bli bemötta med respekt och lyhördhet. Vidare uttrycktes behov av att få individanpassad information, ha en god kommunikation och vårdrelation till sjuksköterskan samt att få vara delaktig i vården. Patienterna talade om vårdmiljöns betydelse som en del i upplevelsen av ett bra bemötande. Sjuksköterskans kunskapsnivå framkom som viktig, för att skapa förtroende. Slutsats: Patienten har ett behov av att bli sedd och hörd i smärtsituationen. Vårdrelationen bör värdesättas och få mer utrymme. Det är när patienten och sjuksköterskan förstår varandra som gemensamma mål kan bildas och smärtan korrekt behandlas. Ett gott bemötande, tydlig information och hög tillgänglighet, kan lindra patienters lidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)