Faktorer för sponsring av damidrott : En kvalitativ studie om LIF-Dam

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: All professionell idrott är mer eller mindre beroende av sponsorer för att kunna bedriva en bra verksamhet. Problematiken ligger i att herridrotten får en betydligt större del av den totala sponsringssumman. Sponsring inom damidrott är ett relativt outforskat område. Leksands IF är en välkänd förening i Sverige som har ett damlag i den högsta divisionen SDHL. Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå och beskriva vilka faktorer som är avgörande för företag i valet av sponsring av LIF-Dam i ishockey. Teori: Vi har använt oss av teorier som är relevanta för att beskriva och förstå varför företag sponsrar LIF-Dam. Metod: En kvalitativ metod valdes för uppsatsen där intervjuer genomfördes för att få en djupare förståelse om vilka faktorer som är avgörande för sponsring av LIF-Dam. Slutsats: Det finns flera faktorer som spelar in i beslutet att sponsra LIF-Dam. Två faktorer framstår som prominenta: värderingar och samhällsansvar. Det finns fortfarande väldigt mycket kvar att forska om inom detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)