Kampen om kommentarsfältet - En kvantitativ innehållsanalys om åsiktsstormar i kommentarsfält på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syfte med denna studie är att undersöka åsiktsstormar i kommentarsfält på sociala medier som har blivit medialt uppmärksammade.Teori: Computer mediated communication, parasociala relationer, Agenda setting theory och medielogik.Metod: Kvantitativ innehållsanalys.Material: Kommentarer under sex svenska Instagramprofilers kritiserade inlägg på Instagram. Totalt 925 kommentarer har analyserats.Resultat: Studiens viktigaste resultat var att majoriteten av kommentarerna var stöttande till inlägget samt positiva i ton. Dessa resultat skiljer sig något när vi tar hänsyn till faktorer som kön på kommentarsförfattare och Instagramprofil, samt om kommentaren genererade svar eller om den i själva verket var ett svar på en annan kommentar. Kommentarens ställningstagande visade sig även få påverkan på ton.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)