“Har vi förstått varandra?” : Kvalitéer i kommunikationen mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med den här kvalitativa studien är att beskriva pedagogers och vårdnadshavares uppfattningar kring kvalitéer i kommunikationen dem emellan i förskolan. Problemet vi uppmärksammade i studien var bristen på kunskap kring hur pedagoger och vårdnadshavare skapar och upprätthåller en bra samverkan med hjälp av kommunikation då man i tidigare studier belyst att kvalitén i kommunikationen varierar. För att försöka förstå vad som anses som kvalitéer i kommunikationen har vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer försökt nå en djupare förståelse kring fenomenet utifrån en hermeneutisk ansats. Resultatet visar att både pedagoger och vårdnadshavare på olika sätt karaktäriserar bland annat förhållningsätt, ömsesidighet, tillgänglighet, förtroendeingivande och variation som kvalitéer i kommunikationen. Slutsatsen blir därför att flera kvalitéer i kommunikationen avgör hur samverkan mellan hem och förskola utvecklar sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)