Yttre motivationsfaktorer och dess påverkan på arbetsmotivationen : En fallstudie på ett industriföretag och dess två avdelningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: De mänskliga resurserna kan ses som den viktigaste beståndsdelen inom organisationer, på grund av att medarbetarnas arbetskraft är den ursprungliga orsaken till effektivitet, kapital och upprätthållning av maskiner. Medarbetarnas arbetsmotivation är på så vis väsentlig att studera eftersom arbetsmotivation är ett av de viktigaste verktygen för att medarbetare ska kunna uppnå ett gynnsamt arbetsresultat. Omotiverade medarbetare skulle troligtvis bidra med en ytterst liten eller ingen ansträngning alls i sitt arbete. Det kan i många fall vara en utmaning för arbetsgivare att upprätthålla en hög arbetsmotivation, eftersom medarbetare efterfrågar olika behov för att upprätthålla en hög arbetsmotivation.Studien tar utgångspunkt i yttre symboliska och yttre materiella motivationsfaktorer eftersom yttre arbetsmotivation är av betydelse för medarbetares prestanda på arbetet som utförs. För att kunna besvara studiens problemformulering har studien tillämpat en kvalitativ metod där intervjuer genomfördes på medarbetare från fallstudiens två olika avdelningar. Den organisation som studeras är en industriorganisation, vilket är intressant att studera eftersom det är en bransch som växer sig större i Sverige och framförallt inom Västra Götalands län. Därmed vill studien beskriva vikten av att upprätthålla medarbetares arbetsmotivation och hur den kan skiljas åt mellan olika avdelningar. Resultatet i studien presenterar vikten i att känna till medarbetares olika behov eftersom de visats sig uppstå skillnader både inom efterfrågan på olika motivationsfaktorer och även medarbetarnas syn på definitionen av arbetsmotivation. Dock är det viktigt att ha i beaktning att studiens resultat endast är en indikation på hur medarbetare kan få ökad arbetsmotivation utifrån yttre symboliska och yttre materiella motivationsfaktorer, samt hur medarbetarnas arbetsmotivation kan skiljas åt inom olika avdelningar tillhörande samma organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)