Vad får det lov att vara : skjorta eller tvångströja? En kvalitativ textanalys av klädannonsers kön- och genusporträttering i Veckorevyn

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Vad får det lov att vara - skjorta eller tvångströja? är en kvalitativ textanalys som undersöker hur annonser i kvinnomagasinet Veckorevyn porträtterat kön och genus. Uppsatsen är på B-nivå och är skriven av Victoria Dahlström och Sasha Naess i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Instutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Syftet med studien har varit att blottlägga underliggande strukturer och normer som kommit till uttryck i de utvalda annonserna från år 1980, år 1990, år 2000 och år 2010. Ur ett genus- och historiskt perspektiv har annonserna analyserats med hjälp av kvalitativ textanalys, Yvonne Hirdmans teori om “genuskontraktet” och i synnerhet begrepp såsom stereotyper och manlig hegemoni. Resultatet av analysen visar att rådande stereotyper och den manliga hegemonin existerar och manifesteras på otaliga nivåer i annonserna. Slutsatsen av vår analys är att stereotyper och användningen av dikotomin manligt/kvinnligt inte slutar att användas då människor behöver dessa motsättningar för att strukturera och förstå världen. Problematiken ligger i hur man väljer att använda, utforma och förmedla stereotyper i annonsering som i sin tur formar vår uppfattning av kön och genus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)