Närståendes upplevelser som anhörigvårdare och deras behov av stöd i palliativ hemsjukvård : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

Bakgrund: Den palliativa vårdens främsta syfte är att främja patienters välbefinnande och den ska utmärkas av integritet och värdighet. Tack vare den allt mer avancerade hemsjukvården finns möjligheten för fler palliativa patienter att vårdas i hemmet. Detta ställer krav på sjuksköterskors och närståendes kompetens. Syfte: Syftet med studien är att beskriva närståendes upplevelser samt behov av stöd i palliativ hemsjukvård. Metod: En litteraturstudie utfördes där tretton kvalitativa studier granskades och analyserades enligt Friberg (2006). Resultat: Analysen utmynnade i tre huvudkategorier samt fem underkategorier som bygger på upplevelser hos närstående som vårdar en palliativ anhörig. Resultatet visar att närstående har behov av stöd för att orka vårda. Det visar också på vikten av att se närstående i den situation de befinner sig i, genom detta kan isolering, ensamhet och oro begränsas. Det visar sig att när adekvat information ges känner sig närstående delaktiga. Motsatsen infinner sig när närstående inte ses som en resurs. Konklusion: Mer förståelse för närståendes situation behövs samt mer utbildning i palliativ omvårdnad för vårdpersonalen i hemsjukvård. Det är också önskvärt med mer forskning med kvalitativ ansats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)