Big Data i den digitala matbutiken - En kvalitativ studie om dataanvändning i svensk dagligvaruhandel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Dagligvaruhandeln på internet blomstrar och slår årliga försäljningsrekord vilket inneburit attde svenska handlarna ökat sin närvaro på internet. Den ökade aktiviteten på webben medförökad tillgång på stora datamängder, så kallad Big Data. Detta arbete syftar till att beskriva hursvenska dagligvaruhandlare använder Big Data idag samt vilka möjligheter och utmaningardet finns inför framtiden. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där aktörer inomsvensk dagligvaruhandeln har studerats genom primärdata i form av intervjuer ochsekundärdata i form av podcasts och artiklar. Insamlad data har sedan jämförts med teorierkring dataanvändning samt med en aktör på den brittiska dagligvarumarknaden. Studienkonstaterar att de svenska dagligvaruhandlarna är i ett tidigt skede angående användandet avBig Data jämfört med den brittiska, men även att det är ett område studerade aktörer villutveckla. Studien indikerar vidare att användningen av Big Data för den svenska marknadentroligen kommer att röra sig mot ett ökat fokus på optimering och individanpassning. Studienbelyser bland annat Big Data nudges, automatisering och prediktion av efterfrågan sommöjligheter för Big Data i dagligvaruhandeln, och huvudsakliga utmaningar identifieras somlågt engagemang från ledningen samt brist på kompetens.Inför framtiden tror vi att företagen bör satsa på att utveckla sitt användande av Big Data menatt det bör ske med en tydlig strategi och ett kritiskt tänkande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)