Gratis är gott, men är det rätt? En komparativ studie av straffreduktion vid flerfaldig brottslighet i svensk och dansk rätt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: De senaste åren har diskussioner gällande straffreduktion i förhållande till flerfaldig brottslighet förts både av politiker och privatpersoner. Att systemet med mängdrabatter är alltför fördelaktigt är ett återkommande argument. Kritiken ledde till att en utredning tillsattes för att se över strafflagstiftningen. Det, tillsammans med den mediala uppmärksamhet som bland annat den så kallade Nytorgsmannen fått under 2021, väckte mitt intresse för ämnet. Uppsatsen behandlar straffreduktion vid flerbrottslighet i Sverige och Danmark. En sådan utredning som tillsatts från regeringens håll, innehåller ofta en jämförelse med andra länder för att sätta de svenska reglerna i perspektiv. Därmed finns intresse och behov av en komparativ undersökning. Frågorna som behandlas är bland annat vilka likheter och skillnader som finns mellan det svenska och danska systemet samt varför de förekommer. Det hela utmynnas i uppsatsens syfte; att bidra till samhällsdebatten och ge en juridisk, inte enbart kriminalpolitisk, aspekt av ämnet. Inledningsvis var tanken att hålla uppsatsen helt juridisk, men med tanke på det nära sambandet med politiken, fanns det även relevans för vissa inslag av kriminalpolitiska aspekter. Med hjälp av olika teorier, principer samt en kort historisk tillbakablick till det samnordiska lagstiftningssamarbetet analyseras respektive lands lagstiftning. Det konstateras i uppsatsen att likheterna mellan de relevanta svenska och danska lagreglerna är många medan skillnaderna är få. Likheterna kan förklaras av den rättskultur som Sverige och Danmark sedan länge delar. De få skillnader som uppstår i praktiken kan förklaras av juridiken som mänsklig konstruktion och uppkommer framförallt i samband med brott på bötesnivå. Genom uppsatsens analys, som presenterats ovan, har frågeställningarna besvarats och därmed syftet uppnåtts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)