Vem är ansvarig? : Ansvarsroller och ansvarsfördelning vid IT-investeringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

Sammanfattning: Verksamheter idag bör identifiera ansvarsroller som innehar klart definierade ansvarsområden igenom hela utvecklingsprocessen, för att kunna hantera den ständigt föränderliga miljön IT-utvecklingen framkallar. I den här studien behandlas teoretiskt hur olika författare ser på ansvarsroller och ansvarsfördelning vid IT-investeringar. Därför har syftet med den här uppsatsen varit att identifiera, beskriva och jämföra olika teoretiska aspekter för ansvarsfördelning vid ITinvesteringar. Studien har fokuserat på applikationsinvesteringar men även infrastrukturinvesteringar berörs då författare specifikt tar upp detta i sin syn på ITinvesteringar. Studien är gjord med en kvalitativ metod och en explorativ, komparativ och konceptuellt analytisk ansats. För att ge läsaren en inledande bild av studieområdet har förhållandet mellan IS-arkitekturer, arkitekturfilosofier och ansvarsförhållanden beskrivits. Vi visar också hur ansvarsroller och ansvarsområden har förändrats över åren. I litteraturstudien har ansvarsroller och deras ansvarsområden enligt olika författares åsikter föreställts. Därefter följer en analys där identifierade roller från litteraturstudien har utmynnat i tre huvudroller; företagsledningen, IT-avdelningen och operativ ledning. Utifrån detta har sedan fyra synsätt utformats, där dessa huvudroller och deras ansvarsområden presenteras. Synsätten har skapats utifrån skillnader i författarnas åsikter angående ansvarsroller och ansvarsområden vid IT-investeringar. I vår slutsats har de största skillnaderna i synsätten identifierats. Dessa skillnader fokuserar på vem som är ansvarig för vad och vilka samarbeten som förekommer. Vi har även i denna litteraturstudie noterat att få av de medverkande författarna hanterar skillnader ansvarsroller och ansvarsområden vid olika typer av IT-investeringar. Detta har bland annat resulterat i att vi identifierat behovet av vidare studier av olika typer av IT-investeringar där synen på ansvar jämförs. En empirisk studie kan vara ett intressant komplement till denna studie, där denna studiens identifierade synsätt kan värderas och diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)