Presterar oetiska placeringar bättre än etiska? : En kvantitativ studie om portföljval för en investerare utifrån avkastning, risk, diversifiering och hållbarhet på den svenska aktiemarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Författare: Sujipan Santhakumar; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om investerare som placerar i oetiska aktier med lågt-ESG-betyg kan generera högre riskjusterad avkastning än investerare som placerar i värdeaktier med högt-ESG-betyg på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Den här undersökningen grundar sig på tidigare forskning, effektiva marknadshypotesen, Holding Period Returns, Sharpekvot, och Oparat T-test. Dessa teorier används för att bedöma olika portföljer prestation på stockholmbörsen under åren 2010–2020. Metod: Denna undersökning tillämpar en kvantitativ metod med ett deduktivt förhållningssätt. Undersökningens applicerar också en tvärsnittsdesign. Datainsamlingen för aktierna skedde under tidsperioden 2010–2020, för att utreda vilken portfölj oetisk- eller värde som genererar en högre riskjusterad avkastning. Resultat: Den oetiska portföljen genererar en lägre avkastning i relation till dess risk än värdeportföljen under tidsperioden. Slutsats: En oetisk portfölj genererade en längre riskjusterad avkastning än värdeportföljen på den svenska aktiemarknaden under åren 2010–2020. Därför är även värdeportföljen ett bättre alternativ för en investerare. Den oetiska portföljen har dock genrearet högre avkastning än marknadsindexen OMXS30.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)