Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med substansberoende : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Personer med substansberoende är benägna att oftare hamna i våldsamma situationer och olyckor som kräver vård än befolkningen i övrigt. Som sjuksköterska kommer bemötandet av denna patientgrupp bli en del av den professionella yrkesrollen, men olika aspekter visar att sjuksköterskor inte inkluderar denna patientgrupp i den jämlika vården. Syftet: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med substansberoende inom somatisk vård och primärvård. Metod: Kvalitativ litteraturstudie där Cinahl och Psycinfo har använts som databaser för litteratursökningar. Artiklarna har granskats utifrån SBU:s granskningsmall och meta-aggregering har använts som analysmetod av resultatet. Resultat: Analysen av de tio inkluderade artiklarna resulterade i sju kategorier som beskrev hur sjuksköterskor upplevde bemötandet av patienter med substansberoende: 1) Patientgruppen upplevs som krävande och komplex. 2) Patientgruppen framkallar varierande känslor. 3) Patientgruppen får god vård. 4) Tidigare erfarenheter spelar en roll i bemötandet. 5) Det finns en brist på kunskap och utbildning. 6) Det finns en oenighet mellan den organisatoriska strukturen och vad patienten behöver. 7) Det finns behov av stöd. Dessa kategorier resulterade i två synteser: 1) Sjuksköterskor har varierande inställningar, erfarenheter och känslor som påverkar deras bemötande av patienter med substansberoende. 2) Utbildning, kollegialt stöd och hur organisatoriska strukturer är utformade lägger grund för sjuksköterskans möjlighet att agera i bemötandet av patienter med substansberoende. Konklusion: Sjuksköterskor upplever bemötandet av patienter med substansberoende som komplext, både personligt och organisatoriskt. Att bemöta denna patientgrupp väcker många känslor och tankar som ger utmaningar i att kunna ge en jämlik vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)