Influencers påverkan på kunders tillit i förhållande till företags varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att analysera konsumenters tillit gentemot varumärken där företag använder influencers i marknadsföringen via sociala medier. Studien utgår från ett kundperspektiv.   Metod: Studien har utgått från kvantitativ metod där empirisk data samlats in utifrån en webbaserad enkätundersökning. Enkäten genererade 101 svar varav 95 var representativa. I SPSS bearbetades datan och analyserades därefter genom deskriptiv analys, korrelationsanalys och regressionsanalys. Resultatet användes sedan för att skapa diskussion som mynnar ut i studiens slutsats.   Resultat och slutsats: Studiens resultat indikerar att influencers på Instagram är betydande för kunders tillit till ett företags varumärke. Kunder uppskattar influencers rekommendationer, vilket påverkar kundernas köpbeteende positivt. Influencers ses som en pålitlig tredje part, vilket tyder på att företags ärlighet till kunder påverkas positivt. Resultatet visar även att företag behöver beakta marknadsföringens budskap för att det ska upplevas informativt och inspirerande istället för påtryckande. Strategiskt användande av influencers bidrar således till kunders ökade tillit.    Examensarbetets bidrag: Det teoretiska bidraget tillför kunskap kring influencer marketing och tillit, som studerats utifrån ett kundperspektiv. Teoretiska antaganden som lyfts fram ur tidigare forskning inom området har både styrkts och bekräftats. Studiens praktiska bidrag är att öka företags förståelse för tillämpning av influencer marketing i marknadsföringsstrategin. Därmed kan marknadsföringen bli mer kraftfull med möjlighet att förbättra kunders tillit till varumärket.   Förslag till vidare forskning: Förslagsvis kan vidare forskning studera andra aspekter av kunders tillit gentemot varumärke, såsom kommunikation och kunders rekommendationer, för att därigenom få en djupare förståelse hur tillit verkar i relation till kunder och varumärke. Ytterligare förslag till framtida forskning är att studera andra plattformar än Instagram samt att utöka studiens urval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)