Skolpersonalens erfarenheter av det hälsofrämjande projektet Liv och Rörelse - en kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Region Halland startade 2007 Projektet Liv och Rörelse. Huvudmålet med

projektet var att förbättra matvanor och öka den fysiska aktiviteten för barn och unga inom

förskola och skola. Syftet med denna studie var att undersöka hur skolpersonal har upplevt det

hälsofrämjande projektet Liv och Rörelse och hur de använt sig av informationen. En

kvalitativ metod valdes och sju intervjuer genomfördes på skolor runt om i Halland varav sex

intervjuer var användbara. Data analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet som

framkom bildade tre huvudkategorier; förändringar, styrkor och svagheter. Resultatet i dessa

visar att en ökad medvetenhet i ämnet framkom och att skolorna har inte genomfört några

större förändringar men de förändringar som har gjorts upplevdes positiva. Styrkor med

projektet var att få samla skolpersonalen för att öka motivation och samanhållningen.

Svagheter som upplevdes var att det var en engångsträff, uppföljning önskades. Andra

aspekter som påverkade arbetet var att tid, ekonomi och i viss mån vilja saknades. Slutsatsen

blev att projektet har upplevts som positivt och viktigt även om inga större förändringar har

genomförts. Förslag till ett liknande projekt i framtiden är att involvera föräldrarna och ha

uppföljning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)