Rättsmedel för controller

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att först ta reda på vilka rättsmedel som finns till hands om en avtalscontroller anser att motparten avviker från vad som avtalats, för att sedan avgöra om de idag tillgängliga rättsmedlen är tillräckligt effektiva i praktiken. Detta kommer att göras utifrån en rättsdogmatisk metoden. Det är tack vare civilrättens dispositiva konstruktion, och samspelet med lagen om offentlig upphandling (LOU), som det möjligt att kunna hantera de avvikelser som kan uppstå under en avtalsperiod. Med det sagt är de rättsmedel som finns idag tillräckliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)