Förväntningar avseende revisorns roll vid kreditgivning : En studie om förväntningar hos revisorer, kreditgivare och små företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Revisorns roll är under förändring på grund av digitalisering samt ett möjligt avskaffande av revisionsplikten för små företag och ett möjligt förändrat utbildningskrav. Samtidigt påverkar digitaliseringen även bankbranschen, vilket även detta skulle kunna påverka revisorns roll vid kreditgivning. Att det dessutom finns ett förväntningsgap mellan revisorer och användare av reviderade rapporter är redan väl dokumenterat, men kring små företags och kreditgivares förväntningar på revisorns roll vid kreditgivning saknas det tillräckligt med forskning. Deras förväntningar spelar en väsentlig roll, om förändringarna som revisorn står inför, inträffar. Syftet med studien är därmed att beskriva de förväntningar som finns på revisorns roll vid kreditgivning, ur revisorers, kreditgivares och små företags perspektiv. Till grund för studien ligger teorier kring förväntningar, informationsasymmetri samt förtroende och deras inbördes samband. Studien bygger på en kvalitativ ansats med intervjuer genomförda på tre respondenter från varje yrkesroll. Vår forskning har kommit fram till att det kan finns skilda förväntningar på revisorns roll beroende på aktör. Likheter mellan aktörerna återfinns i att revisorns roll skall vara en trygghet, att en personlig relation mellan kreditgivare och företag minskar revisorns roll vid kreditgivning, att ett företags struktur i form av tillgångar kan påverka hur kreditgivare och företagare ser på revisorns roll, samt att förtroendet till revisorerna påverkas av den närhet kreditgivarna och företagarna har till revisorn. Skillnader kring förväntningarna ligger i att små företag efterfrågar en mer rådgivande revisor, än revisorerna själva samt att revisorerna anser att det finns större nytta av reviderade rapporter vid kreditgivning, än resterande aktörer. Med hjälp av studiens resultat, har tidigare teori kunnat appliceras på små företag i Sverige, samt utvecklat och bidragit till tidigare forskning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)