FLER SPRÅK I FÖRSKOLAN : Hur kan flerspråkigheten stimuleras?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Emma Åman; [2018]

Nyckelord: förskola; flerspråkighet; modersmål; språkutveckling;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete var att studera hur förskollärare kan uppmuntra och stimulera flerspråkiga barns språkutveckling, både angående svenskan som barnets andraspråk, och barnets modersmål. Syftet var att ta reda på hur pedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan kan främja flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet innefattade även ta reda på hur man kan tillvara på olika språk som finns i förskolans verksamhet. För att få svar på hur förskollärare arbetar med detta arbete i sina verksamheter valde jag att använt mig av fem kvalitativa intervjuer, med tre aktiva förskollärare och två språkstödjare i två olika kommuner. Resultatet visade på att förskolor arbetar på olika sätt för att bidra till flerspråkiga barns språkutveckling. En slutsats som kan dras är att förskollärare arbetar mer eller mindre medvetet med flerspråkiga barns språkutveckling, där förskollärarens bemötande och förhållningsätt har stor betydelse för barnets språkutveckling. En annan slutsats är att flerspråkiga barn får mer stöd i att utveckla det svenska språket medan stöd i modersmålet är mer sällsynt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)