Sjuksköterskors hantering av yrkesrelaterad stress

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Stress kan beskrivas som en brist på balans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att handskas med dem. När stress blir långvarig och utdragen blir det till slut en bestående obalans mellan kroppens nedbrytande och uppbyggande funktioner. Det finns rapporter från de senaste tio åren som visar att sjuksköterskor upplever de högsta nivåerna av yrkesrelaterad stress inom hälso- och sjukvård. Det kan uppstå skadliga reaktioner i kroppen och påverkan kan uppkomma både psykiskt, fysiskt och socialt i till exempel omvårdnadsarbetet eller i organisationen. Det gör att sjuksköterskor sätter sin fysiska och psykiska hälsa på spel. Syftet är att identifiera faktorer som gör yrkesrelaterad stress hanterbart för sjuksköterskan. Metoden är en litteraturstudie som baseras på tolv vetenskapliga artiklar innehållande sjuksköterskors hantering av stress. Resultatet visar att sjuksköterskor tycker att kommunikation och stöd är viktigt både mellan chefer, arbetskamrater och familj för att hantera stress. Sjuksköterskans eget ansvar och egen planering före och efter arbetet gör att stress minskar. Sjuksköterskor hanterar stressiga situationer olika genom att tänka positivt, undvika, acceptera eller konfrontera. Stress kan minska genom att koppla bort arbetet på fritiden genom att delta i aktiviteter eller att reflektera och bearbeta. Slutsatsen är att flera faktorer har inverkan på hanteringen av stress och att en stressfylld situation hanteras individuellt men påverkas av andra faktorer från omgivningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)