Fartygsskydd och rollen som SSO : En kvalitativ undersökning om fartygsskyddet och SSOrollenombord på olika typer av fartyg efter införandet avISPS

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om fartygsskydd och rollen som SSO på olika fartygstyper. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilket sätt fartygstypen och fartområdet fartyget går i påverkar hur man ombord arbetar med fartygsskyddet och ISPS. Denna undersökning genomfördes under sommaren och hösten 2015 genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med SSO:erna på fyra fartyg av olika typ i olika fartområden. Fartygen i undersökningen består av ett kryssningsfartyg i oceanfart, ett tankfartyg i europafart, ett biltransportfartyg i oceanfart samt en färja i närfart. Resultatet av vår undersökning visar att det finns skillnader mellan både de undersökta fartygstyperna och fartområdena samt att detta påverkar hur de intervjuade SSO:erna uppfattar sin roll. Resultatet pekar på att den största skillnaden i organiseringen av fartygsskyddet finns mellan de två huvudtyperna av fartyg i studien, dvs. passagerarfartyg och lastfartyg, och att den skillnaden till stor del kan förklaras av besättningens storlek.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)