Integrerade elevers sociala delaktighet i grundskolan En kvalitativ studie av några integrerade elevers upplevelse av social delaktighet i grundskolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Forskningsläget kring elever med intellektuell funktionsnedsättning är förhållandevis sparsam, i synnerhet kring de elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner, men går integrerade i grundskolan i Sverige. Syftet med denna kvalitativa studie är således att undersöka några integrerade elevers upplevelse av social delaktighet i grundskolan. Studien innefattar även lärarnas beskrivningar av sina integrerade elevers sociala delaktighet samt hur dessa lärare arbetar för att skapa god social delaktighet. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats med fenomenologisk teori som grund, vilket innebär ett fokus på hur människor upplever olika livsvärldsfenomen, i detta fall social delaktighet. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fyra elever i årskurs 4 - 9 samt deras fyra lärare har data insamlats, transkriberats och därefter analyserats systematiskt med hjälp av Giorgis fenomenologiska analysmetod. Resultatet tolkades utifrån en definition av social delaktighet och redovisades utifrån fyra nyckelteman som bygger på definitionen; vänskap och relationer, interaktion och kontakt, elevens självuppfattning och acceptans av klasskamrater. Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna i studien uttryckte upplevelser av social delaktighet i relativt hög grad, men att det ur lärarnas perspektiv uttrycktes upplevelser av brister inom vissa områden, vilket gör att de inte kan räknas som fullt socialt delaktiga i skolans verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)