Hälsofrämjande ledarskap En fallstudie om mellanchefers möjligheter att främja hälsa hos medarbetare inom offentlig sektor

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Jenny Hagman; [2016-06-15]

Nyckelord: Ledarskap; Mellanchef; Hälsofrämjande;

Sammanfattning: Ohälsa på grund av organisatoriska aspekter ökar och allt fler personer som inte tidigare varit sjuka insjuknar idag på grund av psykisk ohälsa orsakat av arbetet. Den psykiska ohälsan har ökat med 70 procent på 5 år och ohälsan är särskilt påtaglig inom offentlig verksamhet. Genom att organisationer fokuserar på att främja hälsa hos medarbetarna kan ohälsa förebyggas. För att främja hälsa hos medarbetarna krävs att ett ledarskap som är hälsofrämjande utövas. Inom offentlig sektor arbetar mellancheferna närmast medarbetarna och utgör på så vis en strategisk roll för att främja hälsa. Mellanchefer möter dock en svår kontext att utöva ledarskap inom och är själva utsatta för ohälsa orsakad av den egna arbetssituationen. Chefernas upplevda hälsa påverkar deras utövande av ledarskap, vilket i sin tur påverkar medarbetarnas hälsa. Studien syftar till att klargöra och förklara huruvida mellanchefer inom offentlig sektor upplever sin arbetssituation som hälsofrämjande, hur de bidrar till att främja hälsa hos sina medarbetare och i vilken utsträckning chefernas upplevelse av den egna arbetssituationen avspeglas i huruvida de uppfattar sig bidra till en hälsofrämjande arbetssituation för medarbetarna. Studien har en kvalitativ fallstudie design där semistrukturerade djupintervjuer har genomförts med enhetschefer inom sektorn äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Resultatet påvisar att den kontext mellanchefer inom offentlig sektor möter bidrar till begränsade möjligheter att utöva ett hälsofrämjande ledarskap och chefernas upplevelse av hälsa inom den egna arbetssituationen avspeglas i vilka möjligheter cheferna upplever sig ha för att bidra till hälsa hos medarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)