HUND I SKOLAN UR ETT ELEVHÄLSOPERSPEKTIV: En forskningsöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Pernilla Björndell; Maja Odobasic; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet / SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht/2018Handledare:Sofie GustafssonExaminator:Göran SöderlundRapport nr:HT18-2910-286-SPP610Nyckelord:anknytningsteori, human-animal interaction, motivation, elevhälsa, oxytocin, hund, animal assisted activity, animal assisted intervention, specialpedagogik, särskilt stödSyfte:Det övergripande syftet med vårt arbete var att skapa en forskningsöversikt över aktuell och internationellt publicerad forskning kring hund i skolan. Förhoppningen var att få svar på om det i aktuell forskning fanns tillräckligt med belägg som stödjer ett arbetssätt där hund involveras i skolan. Meningen var också att forskningsöversikten skulle kunna användas som ett underlag för beslutsfattande och organisation kring åtgärder som rör hund i skolan på praktisk nivå. Den övergripande forskningsfrågan var: Vad säger det aktuella forskningsfältet om hund i skolan ur ett elevhälsoperspektiv?Teori:Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som legat till grund för studien är positivism. Övriga teorier som studien behandlar är anknytningsteori, human-animal interaction (HAI) samt motivationsteori.Metod:Metoden som använts var en systematisk litteraturöversikt.Resultat:Resultatet av studien visade att det finns stöd i vetenskapliga artiklar för ett arbetssätt med hund i skolan utifrån ett elevhälsoperspektiv. Nyckelfaktorer var minskad stress till följd av höjd oxytocinhalt, förbättrat socialt samspel, förbättrad läsförmåga och ökad inre motivation. Elevernas kognitiva och socioemotionella lärande främjades såväl som fysisk och psykisk hälsa. Vikten av att utbildade hundekipage (hund och hundförare) som är testade beträffande lämplighet och kompetens framkom. Negativa effekter till följd av allergi, rädslor samt kulturella aspekter på hund har tagits i beaktande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)