Tolkning av skyddsomfång för patent – vems intressen tas tillvara?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka och bringa klarhet i principerna för tolkning och fastställande av patentskyddets omfattning i svensk rätt. Detta sker genom en rättsdogmatisk metod som går igenom rättsutvecklingen sedan patentlagens tillkomst. Såväl den lagfästa huvudregeln, nämligen intrång enligt ordalydelsen, som den i praxis utvecklade ekvivalensläran omfattas av undersökningen. Huvudregeln innebär att skyddsomfånget för ett patent ska bestämmas genom lydelsen hos det bredaste patentkravet, vid behov tolkat med vägledning av patentbeskrivningen. Enligt ekvivalensläran kan ett patent i vissa situationer tillgodoräkna sig ett bredare skyddsomfång utöver ordalydelsen. Författaren finner dock att svenska domstolar endast undantagsvis har varit villiga att döma för patentintrång grundat på sådant ekvivalent utnyttjande av en patenterad uppfinning. Från de mål där ekvivalenstolkningsfrågor förekommit går det inte desto mindre att etablera en uppsättning kriterier som hjälp för att avgöra om ekvivalensläran är tillämplig i det enskilda fallet. Uppsatsen anlägger ett komparativt perspektiv genom att jämföra med Tyskland och Storbritannien. Intresseavvägningarna mellan patenthavare och tredje man gås igenom ur ett kritiskt rättssäkerhetsperspektiv. Författaren identifierar fördelar och nackdelar för patenthavare och tredje man enligt gällande rätt. Avslutningsvis ges två förslag på kompletterande lagreglering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)