Den etablerade kunskapens makt – en studie av icke-västerländsk litteratur i litteraturläromedel för gymnasieskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker den icke-västerländska respektive västerländska fördelningen av litteraturi gymnasieundervisningens litteraturstudier. I syfte att utreda på vilket sätt icke-västerländsklitteratur framställs i svenskämnets läromedel studeras tre läroböcker från olika årtiondensom behandlar just ämnesområdet litteratur. Undersökningen söker besvara i vilken omfattningicke-västerländsk litteratur beskrivs och vad för kunskap som förmedlas och tillskrivsvärde. I denna ansats utförs en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys som grundar sig påpostkolonial teori och på teorier om hur läromedel, diskurser och värden fungerar.Av analysen framgår att den västerländska litteraturen fått en tydligt framträdande och domineranderoll i studiens material. Betydligt fler västerländska än icke-västerländska författarenämns och de utgör ett slags ideal som icke-västerländsk litteratur jämförs med. Den icke-västerländskalitteraturen beskrivs kortfattat och återges återkommande i en västerländsk kontextsom utvecklar resonemangen om det västerländska. Slutsatsen blir att den icke-västerländskalitteraturen inte tillskrivs något eget värde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)