Ett ventilationssystems miljöpåverkan : En livscykelanalys av ett FTX-system i ett svenskt småhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: Detta examensarbete beskriver miljöpåverkan från ett ventilationssystem, utifrån ett småhus i ett nordiskt klimat, ur ett livscykelperspektiv. Ett balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning orsakar en stor andel av en fastighets totala miljöpåverkan och är därför viktigt som fokusområde för reducering av byggsektorns miljöpåverkan. Livscykelanalys är en vedertagen metod för att beskriva och jämföra en produkts miljöbelastning under alla dess faser. Miljöpåverkan har modellerats med hjälp av mjukvaran SimaPro 8.0.2, utifrån data framtagen från byggvarudeklarationer samt momentant uppmätta värden av fläkteffekter och luftflöden. Äldre livscykelanalyser har påvisat en mångfaldigt högre miljöpåverkan från användningsfasen jämfört med tillverkningsfasen. Senare studier visar dock en viss utjämnad fördelning mellan faserna där tillverkningsfasens relativa betydelse ökat, vilket även bekräftas i detta examensarbete där tillverkningsfasen står för ungefär 36 % av den totala miljöpåverkan (inklusive utbyte av komponenter). Enligt miljöpåverkansmetoden ReCiPe 2008 medför det studerade systemet betydande miljöpåverkan genom användandet av fossila bränslen, både vid användning och tillverkning, vilket föranleder klimatförändringar genom utsläpp av växthusgaser. Det sker även omfattande utsläpp av partiklar till luft från båda faserna och användningsfasen medför stor påverkan genom upptagande av jordbruksbar mark. De enhetsprocesser i produktsystemet som främst orsakar miljöpåverkan är elanvändning för drift av fläktar och eftervärmning av tilluften, samt tillverkning av olika stålkomponenter. Studien åskådliggör dessutom hur en förhållandevis enkel åtgärd för effektivisering av användningsfasen signifikant reducerar miljöpåverkan i användningsfasen, utan att påverka inomhusklimatets kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)