Utvärdering av aktivt B12 som markör vid bristanemiutredningar

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

Sammanfattning: Avsaknad av en ”gyllene standard” och en låg sensitivitet hos förstahandsmarkören total B12 har varit de stora begränsningarna i diagnostiken av vitamin B12-brist anemier. Med syftet att förbättra diagnostiken av bristanemier vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping utvärderades användningen av aktivt B12 vid bristanemiutredningar och en metodverifiering för analysen genomfördes på ARCHITECT i2000SR. Sambandet mellan aktivt B12 och totalt B12 undersöktes med en korrelationsanalys för totalt B12-nivåer: låg (n=10, <148 pmol/L), gråzonen (n=10, 149–200 pmol/L) och normal (n=10, 201-250 pmol/L). För bestämning av träffsäkerheten hos aktivt B12 studerades 14 bristanemifall. Ett receiver operating characteristic (ROC) diagram skapades och arean under kurvan (AUC) beräknades. Variationskoefficient (CV) för mellanliggande- och inomserieprecision för aktivt B12 var 4,4 % respektive 2,4 %. Svag korrelation observerades i alla B12-nivåer, men sammantaget resulterade nivåerna i en medelstark korrelation (R=0,600). Aktivt B12 med ett gränsvärde på 40 pmol/L resulterade i en hög specificitet (75 %) och sensitivitet (80 %) med en AUC på 90 %. Analys av aktivt B12 på ARCHITECT i2000SR möjliggör en precis mättning av aktivt B12 i humant serum och därför är lämplig för rutinmässig användning. Träffsäkerheten hos aktivt B12 var hög och markören kan därmed rekommenderas för användning vid bristanemiutredningar vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)