Proportionalitetsprövningen vid ansökan om informationsföreläggande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Det har uppmärksammats många fall av olovliga fildelningar i Sverige. Om ett upphovsrättsligt intrång görs via internet kan det vara svårt för en rättighetsinnehavare att identifiera intrångsgöraren eftersom dessa normalt endast har tillgång till intrångsgörarens IP-adress. Nya bestämmelser trädde i kraft år 2009 som ett resultat av implementering av artikel 8 IPRED. Sedan dess kan upphovsmannen eller dennes rättighetsinnehavare eller den som på grund av upplåtelse har rätt att använda ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt 53 b–c §§ URL, ansöka om informationsföreläggande för att låta misstänkta intrångsgörare identifieras genom deras internetleverantörer. Enligt förarbetena till URL innebär olovlig fildelning typiskt sett stor skada för rättighetsinnehavarna, samtidigt som Högsta domstolen har uttalat att en misstänkt intrångsgörare har ett intresse av att förbli anonym vid internetanvändning. Domstolen ska därför enligt 53 d § i URL göra en proportionalitetsprövning för att väga informationsintresset mot de enskilda misstänkta intrångsgörarnas integritetsintresse. Syftet med examensarbete har varit att undersöka huruvida det synsätt på förenlighet som lagstiftningen är tänkt att ge uttryck för avseende intresseavvägningen avspeglas i rättspraxis. Patent- och marknadsdomstolen har fram till den 21 december 2018 gjort 85 proportionalitetsprövningar i ärenden som rör påstådda intrång genom olovlig fildelning av upphovsrättsligt skyddade verk. Gemensamt för samtliga av dessa ärenden är att Patent- och marknadsdomstolen har meddelat informationsföreläggande eftersom det har ansetts proportionerligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)