Artificiell Nutrition i hemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter som vårdas med enteral eller parenteral nutrition har blivit mer förekommande i vården. Att sjuksköterskan hade hög kompetens gällande artificiell nutrition, kunde vara avgörande för hur patienterna kunde själva hantera problem som uppstod i samband med infusionen i hemmet. Syfte: är att beskriva patienters upplevelse av sitt dagliga liv med enteral eller parenteral nutrition i hemmet. Metod. Allmän litteraturöversikt med beskrivande design. Tio artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser har inkluderats. Resultat: Social isolering, tidskrävande, biverkningar och nedsatta funktioner är upplevelser som kopplas ihop med att ha artificiell nutrition i hemmet. Välbefinnande är något som kan upplevas om patienterna får hjälp att hantera dom negativa aspekterna med artificiell nutrition. Slutsats: Genom att belysa patienternas upplevelser av att leva med artificiell nutrition i hemmet kan sjuksköterskorna lindra lidande och främja hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)