Tomma tankar - tomma magar: om biobränslens effekter på matpriser och hunger

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker effekterna av första generationens biobränslen, såsom bioetanol och biodiesel, på jordbruksprodukters prisnivåer både inom länder och internationellt – samt dessa prisers vidare påverkan på svält i utvecklingsländer. En enkel sektormodell för utbud och efterfrågan, uppdelad i tre delmarknader, utnyttjas först för att illustrera och förklara biobränslens grundläggande kvalitativa priseffekter på jordbruksmarknader. Andra forskningsstudiers och modellers kvantitativa uppskattningar av samma skeenden granskas och vidareutvecklas. Den relativa andel hos senare tids prisstegringar (den så kallade ”matkrisen”), vilken kan tillskrivas biobränslens effekter, skattas med försiktighet: min uppskattning blir att i storleksordningen 10 procent av de samtida prisökningarna beror på biobränslen, med viss variation för enskilda produkter. Denna andel kan dock mycket väl tänkas stiga framöver. Den nämnda tredelade sektormodellen tillämpas därefter på kopplingen mellan stigande priser på jordbruksprodukter och hunger i utvecklingsländer. Även om ingen fullständig kvantifiering av dessa skeenden genomförs i denna uppsats, antas de negativa effekterna bli omfattande på kort sikt. På längre sikt kan eventuella utbudsökningar följa i utvecklingsländer – sådana långsiktiga effekter är dock beroende bland annat av jordfördelning, infrastruktur samt småskaliga jordbrukares tillgång till inhemska och internationella marknader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)