Högläsning i förskolan - en del i formandet av barns identitet? : En systematisk litteraturstudie rörande rörande barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker, granskat ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Läroplanen för förskolan framhåller vikten av att verksamheten i förskolan ska främja alla människors lika värde oavsett kön (Skolverket, 2016). Likaså framgår att pedagoger ska arbeta aktivt med att motverka stereotypa könsroller (ibid.). I samband med högläsning i förskolan tillägnar sig barn kunskap inom området literacy. Detta innefattar såväl språkliga kunskaper som värdegrundsfrågor där jämställdhet utgör en viktig aspekt (Björklund, 2008; Fast, 2009). Syftet med studien är att synliggöra vad tidigare forskning framhåller angående barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker, sett ur ett genus- samt didaktiskt perspektiv. Som metod har en innehållsanalys genomförts, vilken inspireras av vad Wahlström (2015) kallar för kvalitativ metasyntes som innefattar en jämförelse av de utvalda studierna. Resultatet visar att barnböcker framställs inneha könsstereotypiskt innehåll samt att innehållet kan spela en roll för barns socialisation. Vidare framkom att flickor och pojkars literacyförmågor värderas olika samt att genusmedvetenhet verkar som en betydelsefull aspekt hos pedagoger. Resultatet kan komma att bidra till ökad kunskap angående betydelsen av såväl en genus- som didaktisk medvetenhet hos pedagoger som arbetar i förskolan. Genom att ha vetskap kring stereotypa könsroller samt barns literacy finns goda möjligheter till att arbeta enligt förskolans läroplan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)