Den moderna vinylen : En studie av unga vuxnas relation till vinylskivor som lyssningsformat

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Denna uppsats diskuterar fyra unga vuxnas, i Växjö, relation till vinylskivor som format för musiklyssning. Genom den kvalitativa intervjumetoden görs ett försök att beskriva hur informanterna motiverar användandet av vinylskivor, vilka egenskaper som de tillskriver skivorna och hur det förhåller sig gentemot digital musiklyssning. Materialet har analyserats med hjälp av teorier kring retrologier (skapandet av sätt att se tillbaka), affordance (vinylskivans polyvokala egenskaper) och rekontextualiseringsprocesser (vilka egenskaper tillskrivs formatet i en modern kontext). Studien visar på vinylskivans förmåga att frambringa en särskild känsla hos informanterna och hur detta skapas utifrån flertalet olika dimensioner, så som skivans fysikalitet, visuella egenskaper och inbjudan till ett aktivt lyssnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)