Valet att inte välja

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka individers förmåga och vilja att göra val, mer specifikt vilka faktorer som kan leda till att individer ibland väljer att inte välja alls. Jag har undersökt teorier kring ångeraversion och förväntad ånger, påverkan av beslutskostnad och tidsinkonsistenta preferenser och prokrastinering, och hur dessa påverkar individers benägenhet att undvika att välja. Min undersökning rör framförallt två ekonomiska ickeval; ett rationellt – att inte välja premiepensionsplacering, och ett irrationellt – att inte välja elavtal. Jag har också testat två mer generella livsval: att byta anställning eller bostad. Med en enkät samlades data för 155 individer in och denna användes i linjära och binära ekonometriska regressioner för att testa mina olika hypoteser angående ickeval. Resultatet från regressionerna visade att ångeraversion påverkar individers ovilja att göra de generella livsvalen och beslutskostnad påverkar de ekonomiska ickevalen. Påverkan av beslutskostnad verkar göra individer mer villiga att göra rationella ickeval men mindre villiga att göra irrationella ickeval, och påverkan av ångeraversion verkar göra individerna mindre villiga att göra de mer generella livsvalen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)