I goda grannars lag : en studie av två fotbollsföreningars organisation och relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: I denna uppsats studeras två fotbollsföreningar hemmahörande i Malmö, Husie IF och Kvarnby IK. Dessa föreningar har under den senaste 10-årsperioden haft väldigt olika utveckling vad gäller medlemsantal och föreningsprofil. Vid analysen används Bourdieus teorier med begrepp som kapital, fält, habitus och agent samt Webers teorier kring tjänstemän och byråkrati. Frågeställningarna är "Hur ser relationen mellan kansli och styrelse i de båda föreningarna ut och vilka effekter har balansen mellan dessa?", "Vilka skillnader finns i föreningarnas profil dels gentemot varandra och dels gentemot yttre aktörer i form av fotbollsförbundet och kommunen?" och "Avspeglar sig eventuella skillnader mellan föreningarna i deras respektive policy?". Utgångspunkten är att det finns skillnader i föreningarnas organisation och ledarskap som har påverkat deras utveckling i skiljda riktningar. Syftet är att studera hur föreningarna skiljer sig åt i sina relationer och sitt sätt att se på sin egen verksamhet. Det empiriska materialet består av informantintervjuer med företrädare för de båda föreningarna, både aktiva och fd aktiva, samt en intervju med en företrädare för Malmö kommun. Vidare används tryckt material i ämnet, såväl från föreningarna själva som från fotbollsförbund och media. Slutsatsen i uppsatsen är att balansen mellan styrelsen - kansli påverkar hur föreningen framstår i andras ögon, hur föreningen fungerar internt och hur föreningen fungerar i relation till sin omgivning. En god balans mellan tjänstemän och förtroendevalda framstår som nyckeln till en framgångsrik föreningsverksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)