Fysisk aktivitet i fritidshemmet : en kvalitativ intervjustudie bland lärare i fritidshem

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

Sammanfattning: Hur uppmuntrar vi eleverna till rörelseglädje? Är dagens elever mer fysiskt inaktiva än vad de är aktiva? I följande studie undersöks hur elever är fysiskt aktiva idag och hur fritidspedagoger ser på fysiska aktiviteter. Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers uppfattningar om fysiska aktivitet och rörelse i fritidshemmets verksamhet. För att kunna belysa detta används en kvalitativ intervjustudie med fritidspedagoger på sex olika fritidshem i en kommun i sydöstra Sverige. I litteratursökningen inför studien framkommer det att elever idag är mer stillasittande än tidigare och att det fysiskt inaktiva aktiviteterna har allt större plats i elevernas liv. Fysiska aktiviteter är till fördel för koncentrationen hos elever och lärarnas intresse för fysiska aktiviteter motiverar och uppmuntrar eleverna till ett mer fysiskt aktivt liv. Slutsatsen av forskningen är att fritidspedagogerna gärna ser att de fysiska aktiviteterna blir fler i undervisningen, samt att det är viktigt att ibland tvinga eleverna till rörelse för att utmanas och motiveras till rörelseglädje.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)