Kultur eller kön – eller både och? : En kritisk diskursanalys av den politiska debatten om hedersrelaterat våld

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Flera forskare menar att det finns många bakomliggande orsaker till hedersvåld, och att varken kultur eller kön bör användas som enda förklaring till våldet. Enligt dem bör perspektiven komplettera varandra i ett intersektionellt perspektiv, tillsammans med andra bakomliggande orsaker. Under 2000-talets första decennium har den svenska debatten om hedersrelaterat våld präglats av två diskurser. Den värderingsbaserade diskursen, där hedersvåldet beskrivs som ett kulturellt problem, och den könsmaktsbaserade diskursen, där hedersvåldet ses som ett jämställdhetsproblem orsakat av ett patriarkat. Syftet med studien är att granska hur den politiska debatten om hedersvåld ser ut år 2019. För att uppnå syftet har åtta riksdagsmotioner granskats genom en kritisk diskursanalys. Resultatet visar att de två diskurser som synts i tidigare forskning består än i dag, men har förändrats något. Inom den könsmaktsbaserade diskursen förnekas det inte längre att hedersvåldet existerar och hedersrelaterat våld ses som en underkategori inom mäns våld mot kvinnor. Flera motioner har inslag av båda diskurserna, och vissa har angett andra bakomliggande orsaker till hedersvåldet än kön och kultur. Detta tyder på att flera partier har en delvis intersektionell syn på hedersvåld, men samtliga partier tar mer ställning för ett av perspektiven. När Maria Carbin (2010) gjorde sin studie var det den värderingsbaserade diskursen som dominerade bland de svenska riksdagspartierna, men i vår undersökning är det ganska jämnt fördelat mellan de olika diskurserna. Partier som politiskt beskrivs som vänster företräder den könsmaktsbaserade diskursen, medan de traditionella högerpartierna och Sverigedemokraterna företräder den värderingsbaserade diskursen. Många av de partier som står för den värderingsbaserade diskursen har även nationalistiska inslag i sina texter, där det bland annat ger intrycket av att tycka att västvärlden och Sverige är bättre än andra kulturer. Endast motionerna från Miljöpartiet och Liberalerna har kosmopolitiska inslag. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)