Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulters arbete under covid-19-pandemin : En kvalitativ studie av svenska redovisningsbyråer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulters arbete under covid-19-pandemin - En kvalitativ studie av svenska redovisningsbyråer  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Alice Larsson och Lovisa Bergström Handledare: Jean Claude Mutiganda Datum: 2022 - Juni Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulters arbete under covid-19-pandemin. Metod: Denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi som utgångspunkt där det empiriska materialet har samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer med redovisningskonsulter från fyra redovisningsbyråer och har kompletterats med en dokumentanalys.  Resultat och slutsats: Redovisningskonsulternas arbete har påverkats och förändrats i det avseende att de behövde ställa om till ett digitalt arbetssätt vilket medförde en ökning av distansarbete och användning av digitala verktyg. Samtliga redovisningsbyråer som deltog i studien hade påbörjat digitaliseringsprocessen redan innan pandemin bröt ut vilket medförde att medarbetarna redan besatt de kunskaper och förutsättningar som krävdes för omställningen till ett digitalt arbetssätt. Examensarbetets bidrag: Studiens främsta bidrag är att skapa en förståelse för digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulters arbete under covid-19-pandemin. Det teoretiska bidraget är att visa samband mellan digitaliseringen, covid-19-pandemin, organisatoriskt lärande och dess påverkan på redovisningskonsulters arbete. Det praktiska bidraget riktas till organisationer inom redovisningsbranschen eftersom den bidrar med en förståelse för hur digitaliseringsprocessen och fungerande lärandeprocesser kan hjälpa organisationer att hantera en period av kris.  Förslag till fortsatt forskning: Att skapa en förståelse för det faktiska utfallet av covid-19-pandemins påverkan på redovisningskonsulters arbetssätt är intressant för framtida forskning. Ytterligare ett förslag är att djupgående undersöka en organisation för att få en mer detaljerad bild av det organisatoriska lärandet och dess funktion inom verksamheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)