Att göra hinder till språng : en studie om tränares sätt att hantera elevers mentala hinder

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Sammanfattning: Då ridsporten i Sverige och metoderna för att utbilda ryttare förändrats avsevärt de senaste årtiondena har även kulturen kring undervisningen och den mentala inställningen förändrats. Tränarens roll idag inkluderar inte bara kunskap om ridning och hästar utan även god pedagogik och förmåga att undervisa olika individer. Tränare idag förväntas coacha ryttare på ett annat sätt och således inte bara lära ut ridning utan även hur ryttaren ska prestera framgångsrikt. Syftet med denna studie var att intervjua välmeriterade tränare kring hur de arbetar med sina elever utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv. Studien genomfördes med målet att besvara frågeställningarna; “Hur hanterar en tränare sin elevs olika mentala hinder?” samt “Hur får tränarna sina elever att prestera med optimalt mindset?”. Den metod som användes var kvalitativa intervjuer som genomfördes utifrån en intervjumall. Nio intervjuer genomfördes med A- och B-tränare inom disciplinerna dressyr, hoppning och paradressyr. Dessa intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades sedan. Intervjuerna kunde sammanställas till sex olika huvudteman; Förberedelse, Förståelse, Relationen till hästen, Relationen till eleven, Rädsla eller respekt? och Bekräftelse. Resultatet som framkom av intervjuerna visade att de två avgörande faktorerna för att tränarna skulle kunna hjälpa sina elever i deras mentala utveckling var Dialog och Kunskap. Slutsatsen av denna studie är att tränarna hanterar sina elevers mentala hinder och optimerar deras mindset inför prestation genom en öppen och ärlig dialog samt genom kunskap och den förståelse som den ger. Kunskapen om bakomliggande faktorers betydelse innebär dels att förbereda ryttaren för prestationen och dels att ta reda på varför ryttaren upplever negativa känslor för att kunna hantera dessa. Dialogen i sin tur är tränarens främsta verktyg för att kunna uppnå ett lyckat samarbete med sina elever. Sammanfattningsvis visar denna studie att tränarna ansåg att de allra bäst kunde hjälpa sina elever både med mentala utmaningar och med att optimera sitt mindset genom en ärlig och öppen dialog samt genom att skaffa sig själva kunskap och förståelse. Detta i sin tur ger dem möjlighet att kommunicera med sina elever och därigenom överföra kunskap för att ge möjlighet till förståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)