Äldres upplevelse av måltidsmiljön. En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Trots omfattande forskning och lång kännedom om vikten av nutrition för upprätthållande av god hälsa är en stor del av den äldre populationen idag malnutrierade. Nutritionen påverkas av måltidsmiljön, men hur upplever äldre måltidsmiljön? Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av måltidsmiljön bland äldre personer som bor på vårdboenden. Metod: Studien baserades på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats där äldres upplevelse av måltidsmiljön var i fokus. Artiklarna kvalitetsgranskades och en innehållsanalys utfördes. Resultat: Tre huvudteman identifierades: miljö, nutrition, individ. Huvudtema miljö delas in i tre subteman: tillgänglighet, högtid, estetik. Nutritionstemat delas in i: kost, kunskap, och tillbehör. Huvudtema individ delas in i fyra subteman: hälsa, valmöjlighet, sociala relationer, anpassningsförmåga. Resultatet diskuteras i förhållande till The Five Aspect Meal Model. Konklusion: Vad som kan tolkas som avgörande för upplevelsen av måltidsmiljön och för nutritionen hos äldre på vårdboende är estetik, kost, valmöjligheter och sociala relationer. Genom att fokusera på atmosfären, helheten och ett personcentrerat synsätt kan måltidsmiljön, och i längden nutritionen, främjas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)