‘’Vem planerar ni för? Planera alltid för den som har svårast’’ : Fritidslärares uppfattningar och vad de upplever betydelsefullt med elever som har diagnoser inom npf i fritidshemmet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Elever har rätt till en utifrån sina behov anpassad verksamhet. Idag är fritidshemmet lite beforskat, vilket gör att hur arbetet med elever inom npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ser ut i fritidshemmet är ganska outforskat. Syftet med denna studie är att beskriva fritidslärares uppfattningar och vad de upplever betydelsefullt i arbetet med elever med en npf-diagnos i fritidshemmet. I vår analys har vi utgått utifrån Nilholms (2020) perspektiv, det kompensatoriska-, kritiska och dilemmaperspektivet. I studien har det genomförts kvalitativa intervjuer med åtta utbildade fritidslärare som arbetar på olika fritidshem i Sverige. I resultatet kan vi se att fritidslärarnas olika uppfattningar vid arbetet med elever som har diagnoser inom npf, påverkar hur de väljer att arbeta med eleverna i verksamheten. I diskussionen uppfattar fritidslärarna också olika framgångsfaktorer och utmaningar vid arbetet. Det framkom i slutsatsen att fritidslärarna uppfattar det viktigt med generella anpassningar i form av struktur, värdegrund och relationsbyggande i mötet med elever inom npf, men att ibland krävs det extra anpassningar. Det bekräftar tidigare studier kring arbetet med elever som har diagnoser inom npf. Fritidslärarnas uppfattningar kan ses i alla Nilholms (2020) tre perspektiv, där det kritiska och kompensatoriska perspektiven är mer framträdande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)