Jämställd musikverksamhet inom Dalarnas studieförbund? : En kvalitativ djupstudie om hur Studiefrämjandet, Folkuniversitetet och Bilda arbetar med jämställdhet i sin musikverksamhet i Dalarna

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Sammanfattning: Denna studie behandlar området studieförbund, jämställdhet och musik, avgränsat till Dalarnas studieförbund och deras musikverksamhet. Studieförbunden som deltagit i studien är Bilda, Folkuniversitetet och Studiefrämjandet. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om studieförbundens jämställdhetsarbete inom musik utifrån tre huvudområden: nuvarande verksamhet, statistik över könsfördelningen och kommande verksamhet. Detta för att studieförbunden har en viktig roll i den svenska musikindustrin idag och således har möjlighet att påverka jämställdheten inom branschen, som det är allmänt känt är mansdominerad. Det har samlats in kvalitativa data under oktober och november månad 2022 genom tre semistrukturerade intervjuer, med verksamhetsutvecklare inom musik vid tidigare nämnda studieförbund. Folkbildningsrådet har en handlingsplan för jämställd folkbildning som presenteras och den är även en utgångpunkt i studiens analys och diskussion. Resultatet från studien har visat på att studieförbunden arbetar med projekt, extra stöttning till kvinnor och vilka signaler de sänder ut som aktiva metoder i deras jämställdhetsarbete. Därutöver visar resultatet att studiecirklarna är den verksamhetsform som är minst jämställd idag, medan kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet är relativt jämställda redan. Resultatet anger även att studieförbunden tror på fortsatt arbete med separatistiska insatser, kravställande på kommuner samt påverkansarbete mot de som innehar makten. Det efterfrågas en tydligare plan, fler möjligheter till spelningar, förbättrad uppföljning av chef, ett nytt tillgänglighetsbidrag, en ny verksamhetsform samt tillåtande av asynkrona träffar, vilket är konkreta förslag som kan leda till förbättring i jämställdhetsarbetet inom musik. Resultatet från studien bekräftar även den tidigare forskningen inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)